Persoonlike Inligting

Malan Nel is op 04 Februarie 1939 in die Calvinia distrik (Kaapprovinsie) gebore. Hy is die jongste van vyf kinders, twee susters en twee broers. Hy is ‘n Boemanlander van geboorte. Hy begin sy skooloopbaan in ‘n plaasskool, word vroeg skool toe gestuur en voltooi reeds op 16 jarige leeftyd sy matriek in die Hoërskool Calvinia. Hy word 17 op die kampus van die Universitieti van Pretoria waar hy pas ingeskryf het vir BSc siviele ingeneurswese. Aan die einde van sy eerste jaar in hierdie studierigting beleef hy op ‘n diep en rustige wyse in ‘n erediens dat God hom roep om ‘n predikant te word. Na afloop van hierdie opleiding verloop sy professionele bedieningslewe soos hieronder angedui.

Hy is reeds 25 jaar getroud met Marlèse. Uit ‘n eerste huwelik is twee seuns gebore. Die oudste is in 1999 oorlede. Saam met een kleinkind van Marlèse se seun is daar 8 kleinkinders.

Huidige pos

Buitengewone Professor in Praktiese Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, RSA.

Vorige betrekkings

1965 - 1970Predikant, Ned Geref Gem Kloofsig
1970 - 1975Predikant in Sinodale Diens met opdrag Jeugarbeid, Ampsbediening, Evangelisasie en Nywerheidsbediening gerig op die Spoorweë, Natal
1974Onderleier van die jaar-lange landwye Jeug-tot-Jeug aksie
1975 - 1977Studenteleraar, Universiteitsoord
1977 - 1980Predikant in diens van die Algemene Sinode (Ned Geref Kerk) met opdrag Jong Belydende Lidmate
1980 - 1983Senior Lektor, Praktiese Teologie, Ned Geref Kerk, Universiteit van Pretoria
1983 - 1988Mede-professor, Praktiese Teologie, Ned Geref Kerk, Universiteit van Pretoria
1983 - 1988Direkteur, Sentrum vir Voortgesette Teologiese Opleiding, Ned Geref Kerk, Universiteit Pretoria
1988Hooflektor, Bybelkunde, Universiteit Vista, Kampus vir Verdere Opleiding
1993Hoof, Afdeling vir Kontekstuele Bediening, Departement Bybelkunde, Universiteit Vista, Kampus vir Verdere Opleiding
1994-2001Professor en Hoof, Afdeling vir Kontekstuele Bediening, Departement Bybelkunde, Universiteit Vista, Kampus vir Verdere Opleiding
2002 - 2012Professor en Direkteur, Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria
2002 -Buitengewone Professor in Praktiese Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.

Kwalifikasies

1955Matriek, Calvinia, Kaapprovinsie
1959Matriek, Calvinia, Kaapprovinsie
1963Diploma in Teologie, UP
1964Nagraadse Diploma in Teologie, UP (met lof)
1982DD, Universiteit van Pretoria

Vakke by voorstudie

Wiskunde 1, Fisika 1, Chemie 1, Afrikaans 1B, Sosiologie 2, Grieks 3, Hebreeus 3, Voorbereidende Duits (1975)

Hoofvakke en byvakke vir doktorale studie

Praktiese Teologie (Hoofvak), Nuwe Testament, Kerkreg

Titel van proefskrif

Jeugevangelisasie deur die Ned Geref Kerk. (“n Prinsipieel praktiese studie teen die agtergrond van die gemeentelike bedieningspatroon en die erkende Jeugbeleid van die Ned Geref Kerk).

Doktorale proefskrif gepubliseer

Jeug en Evangelie, N G Kerkboekhandel, 1982

Publikasies

Boeke en boekdele44
Oordenkings in dagblad Beeld 104
Artikels, populêr wetenskaplik 124
Artikels, wetenskaplik (nasionaal en internasionaal) 55

Ervaring in bediening

50 jaar.